Novités

Mostra "Aquanitis" 31.03 - 30.04.2006

..cun scultures e Filip Moroder Doss

Aquanitis
Aquanitis
Mostra "Aquanitis"

Ntan dut l’ann uniral tratà coche tema de basa l’ëila te si aspec plu desferënc. La  mostres y la manifestazions che unirà fates tulerà defati n cunsciderazion l’ëila tl’ert, tla storia, tla leteratura y nce tla mitologia.

Dla mitologia se tratela defati tla prima mostra che unirà a s’l dé ai 31 de merz dl 2006. Plu avisa se tratela dla figura dla “gana”, figura mitologica che vën dant te plu raions dla Elpes sota inuemes desferënc y che caraterisea deplën nce la lijëndes dla Dolomites. Danter la lijëndes plu cunesciuda ie dessegur la “Gana dla Val da Mesdi”, ma te truepa autra lijëndes vën dant  la gana, creatura sucrëta, l’ëila dl’ega coche dij la dutoria Ulrike Kindl, una dla majera espertes te chësc ciamp. Eiles vivova tl raion di ladins deberieda cun la populazion da ntlëuta. Les fova da udëi dantaldut sun la montes, sun i crëps, ti bosc y aldò dla liejëndes univeles nce ratedes de bela mutans, drët fines y dastramp daulëibon. For inò savoveles da dé de drë cunsëies ala jënt y les ti cunediva nce ai nsec de no danejé la blava.
Ntëur ala figura dla gana nasc la mostra che ie spartida su te doi pertes: te una na sala saral da udëi n film realisà da Peter Mahlknecht cun na nterpretazion ambienteda tl mond de aldicancuei. L film ie complessivamënter de 80 menuc y conta dla storia de n ost che devënta artist do che l ie unì tucà dal bot y do che l ie unì a cuntat cun la figura mitologia dla gana.
L’autra sala ie rapresenteda  dala scultures de Filip Moroder Doss, artist che dai ani se dà ju cun la lijëndes y che à realisà i lëures n ucajion dl film. Defati vën dant chësta figures plu iedesc tl film.

L inuem “Aquanitis” ie perdrët na parola nventeda, ma che, tulan ispirazion dala gana, uel simbolisé y sotrissé l’influenza che la mitologia tla lijëndes possa avëi sun nëus o tl cajo dl film sun l “ost.

Per l’ucajion uniral publicà n catalogh che acumpanieia la mostra. Tl catalogh iel doi ntervënc: una na pert scrita dala dut. Kindl sun l mond dla gana n relazion al artist, cun na descrizion scientifica, frut de nrescides che la dozënta dl’Università de Unieja ie bele da ani che fej. La seconda pert ie unida scrita da Fiorenzo Degasperi dal titul “La figures dl mit. L espert storich d’ert descrij plu sot l’ert de Filip Moroder Doss y si figures.

L Museum Ladin tol l’ucajion per nvië duc canc ala giaurida dla mostra che  unirà fata n vënderdi 31 de merz dala 6 da sëira tl Museum Ladin Ciastel de Tor a San Martin.