Novités

Sëlva y Santa Cristina al scumenciamënt dl ‘900: na mostra fotografica tl Tublà da Nives te Sëlva

Mostra fotografica
Mostra fotografica

 

Co fova pa la vita plu dagiut te Gherdëina? N valguna respostes a chësta dumanda  vën dates dala mostra de pultredes che l  Museum Ladin Ciastel de Tor mët a jì te Sëlva n cunlaurazion cun l Zënter Culturel Tublà da da Nives y  l  Museum  Palais Mamming de Maran. La mostra unirà giaurida ai 26 de utober tl Tublà da Nives. L sarà da udëi pultredes de retrac, de trohtes, ma nce de paesajes y de ridli.

83 fotografies de dimenscions plu o manco grandes fates te Sëlva y a Santa Cristina dan 110 ani, bonamënter danter l 1903 y l 1906. La mostra dal titul “Pultredes dl dejenuefcënt - L dejenuefcënt te Sëlva y a S. Cristina” unirà giaurida n sada ai  26 de utober 2019, dala 17:00, tl Zënter Culturel Tublà da Nives, streda  Nives 6 te Sëlva. L unirà fat ntervënc da pert de Leo Senoner, presidënt dla Lia Culturele Tublà da Nives, il diretëur dl Museum Ladin Stefan Planker y l  diretëur dl Palais Mamming Museum di Maran Elmar Gobbi.

Le fotografies metudes ora per l prim iede y dldut nia cunesciudes, ie stampes urigineles fates ntëuta sun scipa  y sën digitalisedes. Les vën da na culezion de passa 300 lastres giatedes coche donazion dal Museum de Maran. La pultredes ie unides fates bonamënter da n fotograf per na familia de Maran, cun na descendënza da una na pert de Gherdëina.  Ti mumënt de vijita te Gherdëina y nsci de si tiera de nasciuda, univel documentei plu mumënc sibes ora  dla vita da uni di che nce de families y personajes cun trohtes, ma nce ridli de Sëlva y Santa Cristina  cun si biei luesc da paur tan carateristics.

L Museum Ladin y l Zënter Culturel Tublà da Nives  dumanda nce de na cunlaurazion cun la popolazion: Chiche vijitan la mostra ëssa da cunëscer vel persona che ie sun la fotografies, ie perià bel dl fé al savëi, nsci che n sibe boni de ti dé nce n inuem ala persones che ie da udëi sun la pultredes.

L’esposizion ie da udëi nchin ai 1 de dezëmber dal merdi ala sada  dala 15:00 ala 18:00 y  la dumënia dala 10:00  ala 12:00. La ntreda ie debant.

Info: Museum Ladin, tel. 0474 524020, info@museumladin.it

Museum Ladin Ciastel de Tor

Str. Tor 65, I-39030 San Martin de Tor

Tel. +39 0474 524020

E-Mail info@museumladin.it Web www.museumladin.it

Facebook www.facebook.com/Museum Ladin